ЗАПИСНИК

од состанок на претседателството на Солар Македонија

одржано на 13 Фебруари 2015 во Камел Солар - Скопје

 

Присутни: Илија Насов, Сања Поповска- Василевска, Славе Армeнски, Игор Шешовски, Петар Николовски, Зоран Трајков, Љупчо Топчиоски...     дај ми детален список

Проф Д-р Илија Насов ги објасни тековните Национални и Европски проекти на нво Солар Македонија како и на Камел Солар . Дадена беше и презентација од активности на Солар македонија со слики и видеа  од  посети на различни саеми, симпозиуми и конгреси. Заради успешниот извештај за работата на Солар Македонија и големиот број на активности не само во Македонија но и надвор од неа како во Европска унија или на други континенти ( Кина, Турција...), членство на Солар македонија во Европската асоцијација за соларна енергија ЕСТИФ, тој едноглaсно е реизбран за претседател на Солар Македонија.

По  извештајот се отвори дискусија во која учествуваа скоро сите присутни.

Проф. Д-р Славе Арменски спомна дека во пракса се употребуваат многу изрази кои не се адекватни за примената на сончевата енергија. Се даде предлог да се формира еден Македонски глосар со цел усогласување на термините.

Поради големиот број на дискусии и предлози, се даде предлог да се направи еден "Workshop" , кој би се одржал на 6 Јуни (Сабота), на денот на извлекувањето на добитниците за субвенции за соларни системи.

Се изврши реизбор  на раководството и се  избраа и нови претседатели на комисии  на Солар Македонија и нов секретар .

Проф Д-р Илија Насов е повторно избран за претседател

Зоран Трајков за под претседател

Игор Шешовски за секретар

Проф Д-р Сања Поповска Василевска за претседател на надзорен одбор

Комисија за термални сончеви системи Проф Д-р Славе Арменски

Комисија за фотонапоски  сончеви системи  Генчев Сашо и

Комисија за комбинирани хибридни колектори Горан Паунов

Комисија за проекти- Проф Д-р Анка Трајковска

Се даде предлог од Љупчо Топчиоски субвенциите за термални соларни системи да бидат во пролет , лето и есен. По завршувањето на субвенциите се ствара нагло паѓање во продажбата и монтажата, затоа тие не треба да бидат само 3 месеци. Втор предлог е сумата која би се добила да биде 10% , а не 30% како сегашната. На тој начин многу повеќе корисници ќе добијат субвенции.

Zoran Trajkov napomna deka na pazarot vo Isto~na Makedonija ima golem uvoz na vakuumski solarni sistemi koi ne davaat topla voda pod pritisok, imaat mala garancija, a monta`ata se ostvaruva so ne-sertificirani monta`eri. Nivnata vkupna vrednost so monta`a iznesuva okolu 400 evra. Rezultat na ova se mnogu ~esti popravki na ovoj vid bez-pritisni solarni sistemi. Se namaluva i proda`bata na doma{nite solarni kolektori.

Предложено e vo idnina da se predlo`i na min.za ekonomija i agencija za energetika subvencii da se davaat isklu~ivo na solarni sistemi ~ii elementi izdr`uvaat pritisok. Zabranata da se odnesuva na otvorenite termosifonskite sistemi so vakuumskite cevki vo koi ima samo voda bez pritisok.

 

На крајот на состанокот Проф Д-р Илија Насов, напомна дека било кој друг предлог од членовите на нво Солар Македонија може да се испрати по е маил до него и ќе биде разгледан. Состанокот заврши со мала закуска во просториите на Камел Солар

 Записничар Zoran Trajkov

 

Last revision   25-11-2012